Léif Politiker,

Wann een iech virun 2019 gesot hätt, datt mir 2021 an enger Pandemie liewen, 

 • déi mat enger déidlecher Longenentzündung a China ugefaange sollt hunn an déi haut mat engem ganze Katalog vu Symptomer begrënnt gëtt[1]
 • déi duerch een PCR-Test festgestallt géif,
 • dee vu sengem Erfinder a Nobelpräisträger, dem Kary Mullis, net fir diagnostesch

Zwecker geduecht wor an och dofir net benotzt däerf ginn[2]

 • deen net tëschent aktiver a vergaangener Infektioun ënnerscheede kann an och keng

Krankheet noweise kann[3],

 • deen eng ganz héich Feelerquot huet, wann d’Zyklen héich agestallt sinn an hei zu Lëtzebuerg mat 45 Zyklen ugewannt gouf4 obwuel gewosst wor, datt en mat méi ewéi 37 Zyklen nëmmen falsch positiv Resultater hiergëtt5,
 • dee net ka beleeën, datt Mënschen ouni Symptomer ustieche kënnen,
 • dee no engem ustiechende Virus siche soll, dee bis haut nach net konnt no der klassesch, wëssenschaftlecher Prozedur6 nogewise ginn7. Ee Kanadescht Geriichtsurteel huet dat iwwregens bestätegt[4]. A wien de Virus noweist kann esouguer 1,5 Mio € verdéngen[5].

Wann een iech 2019 gesot hätt, datt

 • Schreckenszenarien eis géifen Angscht maachen an z.B. ee Kollaps vum Gesondheetssystem viraussoen, ouni datt en antreffe géif,

  déi laut deem berüümtsten Epidemiologen weltwäit, dem John P. A. Ioannidis, näischt bruecht hunn, ausser datt se schueden wéinst der verbreeter Angscht virun enger Krankheet,

 • Lockdownen géifen decidéiert ginn,

 • déi fir 99% vun de Mënschen relativ ongeféierlech ass an esouguer fir 99,77% vun de Positivgetesten net déitlech ass,
 • ouni datt gewosst wor, ob Mënschen mat der Krankheet oder duerch d’Krankheet gestuerwe sinn,
 • déi a Länner ouni oder mat wéineg Moossnamen net méi Doudeger mat sech bruecht huet ewéi a Länner mat ganz strenge Moossnamen[6],
 • déi zu kenger signifikanter Iwwerstierflechkeet gefouert huet[7],

Wann een iech 2019 gesot hätt, datt Moossnamen géifen weltwäit global entscheet ginn, 

 • déi zu nach ni erlieften Agrëffer an d’Fräiheet, d’Selbstbestëmmung an d’Privatsphär vun de Mënschen géife féieren,
 • déi zu enger globaler, witschaftlecher Rezessioun géife féieren,
 • déi zu iwwerfëllten Kanner- a Jugendpsychiatrien géife féieren, esou datt een Triage tëschent de Kanner misst gemaach ginn[8],
 • déi zu grousse Protester vun Bierger géif féieren[9], an trotzdeem vun staatlech finanzéierten Medien systematesch ignoréiert, minimiséiert oder diskreditéiert ginn,
 • déi zu enger geféierlecher Spaltung vun der Gesellschaft wäert féieren well ënnerscheed wäert ginn tëschent Geimpften a Netgeimpften, och an de Schoulen an Foyeren14
 • déi Enseignantsgewerkschaften dozou verleet, den Zougang zu der ëffentlecher Schoul un eng duerchgemaachte Krankheet, een Test oder eng Impfung ze knëppen15
 • déi Politiker, Medezinner a Wëssenschaftler derzou verleet, fir diskriminéierend Aussoen ze maachen géigeniwwer Netgeimpften Mënschen16 an dat mat Hëllef vu staatlech finanzéierte Medien,
 • déi eng reegelméisseg gentherapeutesch Behandlung duerch Massenimpfungen mat digitalem Impfpass nosechzéien, an dat mat engem experimentellen Impfstoff,
 • dee just nëmmen autoriséiert ass well en eng provisoresch Noutzoulassung accordéiert krut, an dat obwuel et Medikamenter a Behandlunge gëtt, déi mat Erfolleg agesat ginn17
 • deen weder eng Immunitéit garantéiert nach ofgeséchert ass,
 • deen bedenklech Niewewierkungen huet[10],
 • deen geknäppt ass un Privilegien, déi ee fréier als Grondrechter bezeechent huet.

Wann een iech dat 2019 gesot hätt, wat hätt dir dann geäntwert?

FAIR Beweegung, 5. September 2021

Dear politicians,

If anyone had told you before 2019 that we would be living in a pandemic in 2021, 

 • which should have started with a deadly pneumonia in China, and which is today based on a whole catalog of symptoms[1]
 • which would be determined by a PCR test,
 • which was not intended for diagnostic purposes by its inventor and Nobel laureate,

Kary Mullis, and therefore should not be used[2]

 • which cannot distinguish between active and past infection and cannot prove any disease[3],
 • which has a very high error rate, when the cycles are set high, and has been applied here in Luxembourg with 45 cycles4, even though it was known that with more than 37 cycles it gives only false positive results5,
 • which cannot prove that people can be infected without symptoms,
 • which is meant to search for a contagious virus, that to this day has not been able to be proven6 by the classical, scientific procedure7. A Canadian court ruling has confirmed this incidentally[4]. And those who can prove the existence of the contagious virus can earn as much as € 1.5 million[5].

If anyone had told you in 2019 that 

 • Horror scenarios would scare us and for instance predict a collapse of the healthcare system without it occurring,
 • Lockdowns would be decided, which, according to the most famous epidemiologist in the world, John P. A. Ioannidis, brought nothing but harm due to the widespread fear of disease, 
 • which is relatively harmless for 99% of people and not even deadly for 99.77% of those tested positive,
 • without knowing whether people died with or from the disease,
  • which in countries without or with few measures did not result in more deaths than in countries with very strict measures10,
  • which did not result in any significant excess mortality11,

If someone had told you in 2019 that measures would be decided globally, 

 • which would lead to never experienced encroachments on the freedom, selfdetermination, and privacy of the people,
 • which would lead to a global economic recession,
 • which would lead to overcrowded child and adolescent psychiatry, so that a triage between the children would have to be done12,
 • which would lead to large-scale protests by citizens13, and yet be systematically ignored, minimized, or discredited by state-funded media,
 • which will lead to a dangerous division of society because there will be a distinction between vaccinated and non-vaccinated, also in schools and foyers14,
 • which would lead teachers’ unions to demand that access to public schools be linked to recovery from serious illness, test, or vaccination[6],
 • entice politicians, medics, and scientists to make discriminatory statements against unvaccinated people through state-funded media[7],
 • which would lead to regular gene therapy treatment via mass vaccinations with digital vaccination passports, using an experimental vaccine, 
 • which is only authorized because it has been granted a temporary emergency authorization, even though there are medicines and treatments that are used successfully17,
 • which does not guarantee or secure immunity,
 • which has worrying side effects[8],
 • which is linked to privileges that were formerly referred to as fundamental rights.

If someone had told you this in 2019, what would you have answered?

FAIR Beweegung, September 5, 2021

[1] https://mcusercontent.com/575d4a6a2954d4587df38cbc0/files/943ae9d0-241c-93a5-3183fabff15f45c3/WorldPTDay_Covid_long.pdf?mc_cid=9dffed7acf&mc_eid=2d47b43ee8 

[2] https://fairbeweegung.lu/fr/newsletter/ , Annexe Newsletter 30-08-2021 

[3] https://laufpass.com/corona/die-pcr-tests-funktionieren-nicht/  

[4] http://www.labo.lu/en/covid-19/faq-covid-19-pcr-testing

[5] http://www.labo.lu/en/covid-19/faq-covid-19-pcr-testing

[6] Virusisolation und Kontrollexperimente gemäß den Kochschen Postulaten

[7] https://www.rotekartefürcorona.de/drei-rote-karten.php

[8] https://fos-sa.org/2021/08/05/updatechief-medical-officer-of-health-canada-cannot-provide-proof-of-isolation-ofsars-cov-2-virus  

[9] https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/ 

[10] https://tkp.at/2021/04/12/usa-22-staaten-ohne-maskenpflicht-und-12-staaten-verbieten-impfpass/ 

[11] https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=goudjil 

[12] Pressebriefing vum Minister Claude Meisch, 13.02.2021, Ausgetosch mat Schoulpartner, Direktiounen, Gewerkschaften, Elterevertrieder, Schülervertrieder

[13] Lëtzebuerg: https://fairbeweegung.lu/, https://www.expressis-verbis.lu/, https://efvv.eu/, Manifestatiounen all Samschdeg an der Stat, Schweigemarsch den 10.9: https://telegra.ph/Marche-blanche-silencieuse-08-22 

[14]Lëtzebuerg: https://www.rtl.lu/news/national/a/1779765.html Rheinland-Pfalz: https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/gesundheitsminister-rheinland-pfalz-ungeimpfte/

[15] file:///C:/Users/marcs/AppData/Local/Temp/Communiqu%C3%A9%20CovidCheck.pdf

[16] https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1770151.html

[17] https://fairbeweegung.lu/fr/newsletter/ –> treatments

[18] https://www.impfnebenwirkungen.net/report.pdf https://t.me/AnalyseSterbedatenDeutschland https://t.me/DatenAnalyseProgrammieren